MARAD

นวัตกรรม: US / MARAD

ทะเลอุตสาหกรรมอเมริกันขนส่งได้กลายเป็นความซับซ้อนสูงโลกเครือข่ายการขนส่งการขนส่งที่เป็นอย่างสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศและความเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานจะทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียที่หลากหลายการขนส่งทางทะเลในการวางแผนและดำเนินการที่ดีในอนาคต