การขนส่งอย่างราบรื่น

นวัตกรรม: ไอทีเอฟ

ฟอรั่มการขนส่งระหว่างประเทศ

ประเด็นการพิจารณาในการประชุมสุดยอด 2012 การขนส่ง Seamless