การขนส่งอย่างราบรื่น: IRU

นวัตกรรม: ไอที / IRU

"... มากกว่า% 40 เวลาการขนส่งตามเส้นทางสายไหมจะหายไปที่ขอบเนื่องจากขั้นตอนไม่เหมาะสม."

คำชี้แจงของมาร์ติ Marmy

เลขาธิการใหญ่

IRU

สหภาพนานาชาติการขนส่งทางถนน