ผลกระทบ: Touring รวดเร็ว

ประมาณการ: Touring รวดเร็ว

ผลกระทบต่อตลาดการท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็ว

ที่มีศักยภาพกำไรสุทธิประจำปีตามส่วนแบ่งการตลาด

TOURING FAST: สรุปประมาณการตลาด
 
 
 
 
ส่วนแบ่งการตลาดผู้โดยสารท่าน / วันวิ่งวัน /เรือท่าน / Runรายได้รวมค่าใช้จ่ายรวมรายได้สุทธิ
ผลรวม 201018,418,1571,307,689,133
แบ่งปัน% 101,841,8165,0461,26212710130,768,91371,351,20059,417,713
แบ่งปัน% 203,683,63110,0922,52319014261,537,827108,672,400152,865,427
แบ่งปัน% 305,525,44715,1383,78525415392,306,740145,277,840247,028,900

งบกำไรขาดทุนที่คาดการณ์

TOURING FAST: งบกำไรขาดทุนที่คาดการณ์
 
นำไปใช้ # ของเรือ104070100127
1 ปี2 ปี3 ปี4 ปี5 ปี
ขาย10,296,76541,598,93074,254,090109,259,589142,922,469
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน-3,848,504-15,547,956-27,753,101-40,836,706-53,418,495
อัตรากำไรขั้นต้น6,448,26126,050,97446,500,98968,422,88389,503,974
ค่าเสื่อมราคา-256,944-3,840,278-12,920,139-21,954,861-30,834,722
G &-936,367-3,782,925-6,752,520-9,935,851-12,997,087
รายได้ดอกเบี้ย85,916197,770241,698276,926382,671
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย-900,000-4,350,000-9,000,000-12,750,000-15,330,000
รายได้ก่อนหักภาษี4,440,86514,275,54218,070,02724,059,09730,724,835
ภาษีเงินได้-1,332,259-4,282,663-5,421,008-7,217,729-9,217,451
รายได้สุทธิ3,108,6059,992,87912,649,01916,841,36821,507,385
ค่าเสื่อมราคา256,9443,840,27812,920,13921,954,86130,834,722
รายได้ดอกเบี้ย-85,916-197,770-241,698-276,926-382,671
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย900,0004,350,0009,000,00012,750,00015,330,000
ภาษีเงินได้1,332,2594,282,6635,421,0087,217,7299,217,451
รายได้สุทธิ5,511,89322,268,04939,748,46858,487,03276,506,887

งบดุลที่คาดการณ์

TOURING FAST: งบดุลที่คาดการณ์
 
 
4 r
 
1 ปี2 ปี3 ปี4 ปี5 ปี
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
การตรวจสอบ / เงินฝากออมทรัพย์4,295,8175,592,6976,492,2307,354,11511,779,411
ลูกหนี้102,968415,989742,5411,092,5961,429,225
สินค้าคงคลัง30,250120,500210,625300,750381,750
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น25,00025,00025,00025,00025,000
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน4,454,0356,154,1867,470,3968,772,46113,615,386
สินทรัพย์ถาวร
ค่า30,250,000120,500,000210,625,000300,750,000381,750,000
Depr Acc'd-256,944-4,097,222-17,017,361-38,972,222-69,806,944
สินทรัพย์ถาวรสุทธิ29,993,056116,402,778193,607,639261,777,778311,943,056
รวมสินทรัพย์34,447,091122,556,964201,078,035270,550,239325,558,441
หนี้สินที่อาจเกิดและส่วนของผู้
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
บัญชีเจ้าหนี้38,485155,480277,531408,367534,185
หนี้สินหมุนเวียนอื่น50,00050,00050,00050,00050,000
รวมหนี้สินหมุนเวียน88,485205,480327,531458,367584,185
หนี้สินระยะยาว26,250,000101,250,000165,000,000217,500,000250,875,000
หนี้สินรวม26,338,485101,455,480165,327,531217,958,367251,459,185
ส่วนผู้ถือหุ้น
หุ้นสามัญ500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
เพิ่มเติมการจ่ายเงินในเมืองหลวง4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
กำไรสะสม3,108,60513,101,48525,750,50442,591,87264,099,256
ส่วนผู้ถือหุ้นรวม8,108,60521,101,48535,750,50452,591,87274,099,256
รวมหนี้สินและส่วนของผู้34,447,091122,556,964201,078,035270,550,239325,558,441

กระแสเงินสดที่คาดการณ์

TOURING FAST: ประมาณการกระแสเงินสด
 
 
 
1 ปี2 ปี3 ปี4 ปี5 ปี
กิจกรรมดําเนินงาน
รายได้สุทธิ3,108,6059,992,87912,649,01916,841,36821,507,385
ปรับกระทบกำไรสุทธิ
เป็นเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน:
การเปลี่ยนแปลงใน:
ลูกหนี้-102,968-313,022-326,552-350,055-336,629
บัญชีเจ้าหนี้38,485116,995122,051130,836125,818
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น-25,000----
ค่าเสื่อมราคา256,9443,840,27812,920,13921,954,86130,834,722
สินค้าคงคลัง-30,250-90,250-90,125-90,125-81,000
หนี้สินอื่น50,000----
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน3,295,81713,546,88025,274,53338,486,88552,050,296
กิจกรรมลงทุน
อุปกรณ์-30,250,000-90,250,000-90,125,000-90,125,000-81,000,000
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน-30,250,000-90,250,000-90,125,000-90,125,000-81,000,000
กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืม จำกัด30,000,00090,000,00090,000,00090,000,00081,000,000
Paydowns จำกัด-3,750,000-15,000,000-26,250,000-37,500,000-47,625,000
ผลงานทุน5,000,0003,000,0002,000,000--
การจ่ายเงินปันผล-----
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน31,250,00078,000,00065,750,00052,500,00033,375,000
เพิ่มขึ้นเงินสดสุทธิสำหรับงวด4,295,8171,296,880899,533861,8854,425,296
เงินสดต้นงวด-4,295,8175,592,6976,492,2307,354,115
เงินสด ณ วันสิ้นงวด4,295,8175,592,6976,492,2307,354,11511,779,411

สรุป