ผลกระทบ: ตอบสนองอย่างรวดเร็ว

ประมาณการการตอบสนองที่รวดเร็ว

ส่วนนี้จะเป็นในปัจจุบันการก่อสร้างในขณะที่มีการปรับปรุงเพื่อรวมข้อมูล 2012 ใหม่ เราคาดว่าจะมีส่วนอิมแพ็คเสร็จภายในสิ้นเดือนมกราคม

ผลกระทบต่อการตอบสนองตลาดอย่างรวดเร็ว

ที่มีศักยภาพกำไรสุทธิประจำปีตามส่วนแบ่งการตลาด

การบรรทุก FAST: สรุปภาพรวมตลาดคาดการณ์
 
 
ส่วนแบ่งการตลาดส่วนแบ่งรายได้เรือรายได้ SPค่าใช้จ่าย SPSP กำไรสุทธิกำไร / เรือ
แบ่งปัน% 11,332,403,904644932,682,733520,351,462412,331,270640,266
แบ่งปัน% 22,664,807,80812871,865,365,466936,632,632928,732,833721,626
แบ่งปัน% 33,997,211,71219312,798,048,1981,248,843,5101,549,204,689802,281
แบ่งปัน% 45,329,615,61625743,730,730,9311,456,984,0952,273,746,836883,352
แบ่งปัน% 56,662,019,52032174,663,413,6641,561,054,3873,102,359,277964,364

งบกำไรขาดทุนที่คาดการณ์

การบรรทุก FAST: งบกำไรขาดทุนที่คาดการณ์
 
 
นำไปใช้ # ของเรือ3061115213384
ส่วนแบ่งการตลาด0.04%0.07%0.13%0.24%0.42%
1 ปี2 ปี3 ปี4 ปี5 ปี
ขาย48,110,15397,182,509183,383,394339,992,813612,837,046
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน-22,032,514-45,247,440-87,008,601-165,989,713-308,226,531
อัตรากำไรขั้นต้น26,077,63951,935,06996,374,793174,003,101304,610,515
ค่าเสื่อมราคา-777,778-10,136,111-20,344,444-37,950,000-69,151,389
G &-4,406,503-9,049,488-17,401,720-33,197,943-61,645,306
รายได้ดอกเบี้ย164,135548,1241,114,0561,977,0743,298,254
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย-2,835,000-8,284,500-15,361,500-27,877,500-49,854,000
รายได้ก่อนหักภาษี18,222,49325,013,09444,381,18576,954,732127,258,073
ภาษีเงินได้-5,466,748-7,503,928-13,314,355-23,086,420-38,177,422
รายได้สุทธิ12,755,74517,509,16631,066,82953,868,31289,080,651
ค่าเสื่อมราคา777,77810,136,11120,344,44437,950,00069,151,389
รายได้ดอกเบี้ย-164,135-548,124-1,114,056-1,977,074-3,298,254
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย2,835,0008,284,50015,361,50027,877,50049,854,000
ภาษีเงินได้5,466,7487,503,92813,314,35523,086,42038,177,422
รายได้สุทธิ21,671,13642,885,58278,973,073140,805,158242,965,208

งบดุลที่คาดการณ์

FAST บรรทุก: งบดุลที่คาดการณ์
 
 
 
 
 
1 ปี2 ปี3 ปี4 ปี5 ปี
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
การตรวจสอบ / เงินฝากออมทรัพย์8,206,74719,199,45036,503,32662,350,356102,562,322
ลูกหนี้481,102971,8251,833,8343,399,9286,128,370
สินค้าคงคลัง91,000185,000348,000643,0001,157,000
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น25,00025,00025,00025,00025,000
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน8,803,84820,381,27538,710,16066,418,284109,872,692
สินทรัพย์ถาวร
ค่า91,000,000185,000,000348,000,000643,000,0001,157,000,000
Depr Acc'd-777,778-10,913,889-31,258,333-69,208,333-138,359,722
สินทรัพย์ถาวรสุทธิ90,222,222174,086,111316,741,667573,791,6671,018,640,278
รวมสินทรัพย์99,026,071194,467,386355,451,827640,209,9501,128,512,970
หนี้สินที่อาจเกิดและส่วนของผู้
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
บัญชีเจ้าหนี้220,325452,474870,0861,659,8973,082,265
หนี้สินหมุนเวียนอื่น50,00050,00050,00050,00050,000
รวมหนี้สินหมุนเวียน270,325502,474920,0861,709,8973,132,265
หนี้สินระยะยาว81,000,000155,700,000283,200,000513,300,000911,100,000
หนี้สินรวม81,270,325156,202,474284,120,086515,009,897914,232,265
ส่วนผู้ถือหุ้น
หุ้นสามัญ500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
เพิ่มเติมการจ่ายเงินในเมืองหลวง4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
กำไรสะสม12,755,74530,264,91161,331,741115,200,053204,280,705
ส่วนผู้ถือหุ้นรวม17,755,74538,264,91171,331,741125,200,053214,280,705
รวมหนี้สินและส่วนของผู้99,026,071194,467,386355,451,827640,209,9501,128,512,970

กระแสเงินสดที่คาดการณ์

การบรรทุก FAST: ประมาณการกระแสเงินสด
 
 
 
 
1 ปี2 ปี3 ปี4 ปี5 ปี
กิจกรรมดําเนินงาน
รายได้สุทธิ12,755,74517,509,16631,066,82953,868,31289,080,651
ปรับกระทบกำไรสุทธิ
เป็นเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน:
การเปลี่ยนแปลงใน:
ลูกหนี้-481,102-490,724-862,009-1,566,094-2,728,442
บัญชีเจ้าหนี้220,325232,149417,612789,8111,422,368
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น-25,000----
ค่าเสื่อมราคา777,77810,136,11120,344,44437,950,00069,151,389
สินค้าคงคลัง-91,000-94,000-163,000-295,000-514,000
หนี้สินอื่น50,000----
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน13,206,74727,292,70350,803,87790,747,029156,411,966
กิจกรรมลงทุน
อุปกรณ์-91,000,000-94,000,000-163,000,000-295,000,000-514,000,000
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน-91,000,000-94,000,000-163,000,000-295,000,000-514,000,000
กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืม จำกัด90,000,00093,000,000162,000,000294,000,000513,000,000
Paydowns จำกัด-9,000,000-18,300,000-34,500,000-63,900,000-115,200,000
ผลงานทุน5,000,0003,000,0002,000,000--
การจ่ายเงินปันผล-----
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน86,000,00077,700,000129,500,000230,100,000397,800,000
เพิ่มขึ้นเงินสดสุทธิสำหรับงวด8,206,74710,992,70317,303,87725,847,02940,211,966
เงินสดต้นงวด-8,206,74719,199,45036,503,32662,350,356
เงินสด ณ วันสิ้นงวด8,206,74719,199,45036,503,32662,350,356102,562,322

สรุป