ผลกระทบ: Offshore รวดเร็ว

ประมาณการบริการนอกชายฝั่งได้อย่างรวดเร็ว

ผลกระทบต่อตลาดต่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว

ที่มีศักยภาพกำไรสุทธิประจำปีตามส่วนแบ่งการตลาด

บริการนอกชายฝั่ง FAST: สรุปภาพรวมตลาดคาดการณ์
 
เเชร์Helosรายได้ / เรือ / Moรายได้การใช้จ่ายรายได้สุทธิ
แบ่งปัน% 10110190,075250,898,37097,841,400153,056,970
แบ่งปัน% 20218190,124497,363,828193,950,075303,413,753
แบ่งปัน% 30326190,140743,829,285290,058,750453,770,535

งบกำไรขาดทุนที่คาดการณ์

บริการนอกชายฝั่ง FAST: งบกำไรขาดทุนที่คาดการณ์
 
นำไปใช้ # ของเรือ2577180335542
ส่วนแบ่งการตลาด
1 ปี2 ปี3 ปี4 ปี5 ปี
ขาย51,648,805160,669,101383,101,909734,385,0761,223,814,366
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน-18,360,428-57,115,620-136,187,375-261,063,633-435,048,906
อัตรากำไรขั้นต้น33,288,376103,553,481246,914,534473,321,443788,765,460
ค่าเสื่อมราคา-214,444-2,997,778-8,491,111-18,746,667-33,362,222
G &-3,672,086-11,423,124-27,237,475-52,212,727-87,009,781
รายได้ดอกเบี้ย536,6891,872,9314,628,17510,431,03520,847,620
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย-724,128-2,866,339-6,997,747-13,422,225-21,641,937
รายได้ก่อนหักภาษี29,214,40788,139,171208,816,376399,370,860667,599,139
ภาษีเงินได้-7,303,602-22,034,793-52,204,094-99,842,715-166,899,785
รายได้สุทธิ21,910,80666,104,378156,612,282299,528,145500,699,354
ค่าเสื่อมราคา214,4442,997,7788,491,11118,746,66733,362,222
รายได้ดอกเบี้ย-536,689-1,872,931-4,628,175-10,431,035-20,847,620
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย724,1282,866,3396,997,74713,422,22521,641,937
ภาษีเงินได้7,303,60222,034,79352,204,09499,842,715166,899,785
รายได้สุทธิ29,616,29192,130,357219,677,059421,108,717701,755,679

งบดุลที่คาดการณ์

บริการนอกชายฝั่ง FAST: งบดุลที่คาดการณ์
 
 
 
1 ปี2 ปี3 ปี4 ปี5 ปี
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
การตรวจสอบ / เงินฝากออมทรัพย์26,834,43766,812,137164,596,596356,955,176685,425,838
ลูกหนี้516,4881,606,6913,831,0197,343,85112,238,144
สินค้าคงคลัง57,000177,000417,000774,0001,251,000
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น25,00025,00025,00025,00025,000
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน27,432,92568,620,828168,869,616365,098,026698,939,981
สินทรัพย์ถาวร
ค่า57,000,000177,000,000417,000,000774,000,0001,251,000,000
Depr Acc'd-214,444-3,212,222-11,703,333-30,450,000-63,812,222
สินทรัพย์ถาวรสุทธิ56,785,556173,787,778405,296,667743,550,0001,187,187,778
รวมสินทรัพย์84,218,481242,408,606574,166,2821,108,648,0261,886,127,759
หนี้สินที่อาจเกิดและส่วนของผู้
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
บัญชีเจ้าหนี้183,604571,1561,361,8742,610,6364,350,489
หนี้สินหมุนเวียนอื่น50,00050,00050,00050,00050,000
รวมหนี้สินหมุนเวียน233,604621,1561,411,8742,660,6364,400,489
หนี้สินระยะยาว20,689,36561,206,037138,729,578244,762,571373,578,496
หนี้สินรวม20,922,96961,827,193140,141,452247,423,208377,978,985
ส่วนผู้ถือหุ้น
หุ้นสามัญ4,686,24111,457,00325,055,42345,310,81172,450,755
เพิ่มเติมการจ่ายเงินในเมืองหลวง42,176,167103,113,023225,498,808407,797,300652,056,795
กำไรสะสม16,433,10466,011,388183,470,599408,116,708783,641,224
ส่วนผู้ถือหุ้นรวม63,295,512180,581,413434,024,830861,224,8191,508,148,774
รวมหนี้สินและส่วนของผู้84,218,481242,408,606574,166,2821,108,648,0261,886,127,759

กระแสเงินสดที่คาดการณ์

บริการนอกชายฝั่ง FAST: ประมาณการกระแสเงินสด
 
 
 
1 ปี2 ปี3 ปี4 ปี5 ปี
กิจกรรมดําเนินงาน
รายได้สุทธิ12,611,57018,015,80946,559,44288,953,027195,566,271
ปรับกระทบกำไรสุทธิ
เป็นเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน:
การเปลี่ยนแปลงใน:
ลูกหนี้-516,488-1,090,203-2,224,328-3,512,832-4,894,293
บัญชีเจ้าหนี้183,604387,552790,7181,248,7631,739,853
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น-25,000
ค่าเสื่อมราคา214,4442,997,7788,491,11118,746,66733,362,222
สินค้าคงคลัง-57,000-120,000-240,000-357,000-477,000
หนี้สินอื่น50,000
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน21,760,36668,279,505163,429,783315,653,743530,430,136
กิจกรรมลงทุน
อุปกรณ์-57,000,000-120,000,000-240,000,000-357,000,000-477,000,000
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน-57,000,000-120,000,000-240,000,000-357,000,000-477,000,000
กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืม จำกัด24,137,59251,292,383103,015,794153,446,120205,600,560
Paydowns จำกัด-3,448,227-10,775,711-25,492,253-47,413,127-76,784,636
ผลงานทุน46,862,40867,707,617135,984,206202,553,880271,399,440
การจ่ายเงินปันผล-5,477,701-16,526,095-39,153,070-74,882,036-125,174,839
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน62,074,07191,698,195174,354,677233,704,837275,040,526
เพิ่มขึ้นเงินสดสุทธิสำหรับงวด26,834,43739,977,70097,784,459192,358,579328,470,662
เงินสดต้นงวด-26,834,43766,812,137164,596,596356,955,176
เงินสด ณ วันสิ้นงวด26,834,43766,812,137164,596,596356,955,176685,425,838

สรุป