ผลกระทบ: เฟอร์รี่ที่รวดเร็ว

ประมาณการ: เฟอร์รี่ที่รวดเร็ว

ผลกระทบต่อตลาดเรือเฟอร์รี่ที่รวดเร็ว

ที่มีศักยภาพกำไรสุทธิประจำปีตามส่วนแบ่งการตลาด

เฟอร์รี่ FAST: สรุปภาพรวมตลาดคาดการณ์
 
 
ส่วนแบ่งการตลาดผู้โดยสารเรือรายได้ @ 12 / ท่านการใช้จ่ายรายได้สุทธิ
10% ประเวศ WO57,458,049469689,496,585533,164,217156,332,368
20% ประเวศ WO114,916,0989371,378,993,171832,073,505546,919,666
30% ประเวศ WO172,374,1461,4062,068,489,7561,248,110,257820,379,499

งบกำไรขาดทุนที่คาดการณ์

เฟอร์รี่ FAST: งบกำไรขาดทุนที่คาดการณ์
 
 
 
นำไปใช้ # ของเรือ3383170234301
ส่วนแบ่งการตลาด1.00%3.00%6.00%8.00%10.00%
1 ปี2 ปี3 ปี4 ปี5 ปี
ขาย43,943,942133,150,145271,626,295373,033,436480,280,548
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน-24,763,200-62,906,032-131,420,554-186,323,423-246,862,610
อัตรากำไรขั้นต้น19,180,74270,244,113140,205,741186,710,013233,417,939
ค่าเสื่อมราคา-852,778-11,511,111-27,769,444-53,600,000-72,851,389
G &-6,190,800-15,726,508-32,855,138-46,580,856-61,715,652
รายได้ดอกเบี้ย22,293256,642821,6791,563,3962,402,000
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย-3,118,500-10,615,500-22,344,000-33,957,000-42,094,500
รายได้ก่อนหักภาษี9,040,95732,647,63558,058,83754,135,55459,158,397
ภาษีเงินได้-2,712,287-9,794,291-17,417,651-16,240,666-17,747,519
รายได้สุทธิ6,328,67022,853,34540,641,18637,894,88741,410,878
ค่าเสื่อมราคา852,77811,511,11127,769,44453,600,00072,851,389
รายได้ดอกเบี้ย-22,293-256,642-821,679-1,563,396-2,402,000
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย3,118,50010,615,50022,344,00033,957,00042,094,500
ภาษีเงินได้2,712,2879,794,29117,417,65116,240,66617,747,519
รายได้สุทธิ12,989,94254,517,605107,350,603140,129,158171,702,286

งบดุลที่คาดการณ์

เฟอร์รี่ FAST: งบดุลที่คาดการณ์
 
 
 
 
 
1 ปี2 ปี3 ปี4 ปี5 ปี
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
การตรวจสอบ / เงินฝากออมทรัพย์1,014,64011,817,46329,266,47748,903,32271,196,510
ลูกหนี้439,4391,331,5012,716,2633,730,3344,802,805
สินค้าคงคลัง100,000251,000513,000706,000908,000
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น25,00025,00025,00025,00025,000
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน1,579,08013,424,96432,520,74053,364,65676,932,315
สินทรัพย์ถาวร
ค่า100,000,000251,000,000513,000,000706,000,000908,000,000
Depr Acc'd-852,778-12,363,889-40,133,333-93,733,333-166,584,722
สินทรัพย์ถาวรสุทธิ99,147,222238,636,111472,866,667612,266,667741,415,278
รวมสินทรัพย์100,726,302252,061,075505,387,407665,631,323818,347,593
หนี้สินที่อาจเกิดและส่วนของผู้
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
บัญชีเจ้าหนี้247,632629,0601,314,2061,863,2342,468,626
หนี้สินหมุนเวียนอื่น50,00050,00050,00050,00050,000
รวมหนี้สินหมุนเวียน297,632679,0601,364,2061,913,2342,518,626
หนี้สินระยะยาว89,100,000214,200,000424,200,000546,000,000656,700,000
หนี้สินรวม89,397,632214,879,060425,564,206547,913,234659,218,626
ส่วนผู้ถือหุ้น
หุ้นสามัญ500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
เพิ่มเติมการจ่ายเงินในเมืองหลวง4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
กำไรสะสม6,328,67029,182,01569,823,201107,718,089149,128,967
ส่วนผู้ถือหุ้นรวม11,328,67037,182,01579,823,201117,718,089159,128,967
รวมหนี้สินและส่วนของผู้100,726,302252,061,075505,387,407665,631,323818,347,593

กระแสเงินสดที่คาดการณ์

เฟอร์รี่ FAST: ประมาณการกระแสเงินสด
 
 
 
 
1 ปี2 ปี3 ปี4 ปี5 ปี
กิจกรรมดําเนินงาน
รายได้สุทธิ6,328,67022,853,34540,641,18637,894,88741,410,878
ปรับกระทบกำไรสุทธิ
เป็นเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน:
การเปลี่ยนแปลงใน:
ลูกหนี้-439,439-892,062-1,384,762-1,014,071-1,072,471
บัญชีเจ้าหนี้247,632381,428685,145549,029605,392
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น-25,000----
ค่าเสื่อมราคา852,77811,511,11127,769,44453,600,00072,851,389
สินค้าคงคลัง-100,000-151,000-262,000-193,000-202,000
หนี้สินอื่น50,000----
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน6,914,64033,702,82267,449,01490,836,845113,593,188
กิจกรรมลงทุน
อุปกรณ์-100,000,000-151,000,000-262,000,000-193,000,000-202,000,000
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน-100,000,000-151,000,000-262,000,000-193,000,000-202,000,000
กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืม จำกัด99,000,000150,000,000261,000,000192,000,000201,000,000
Paydowns จำกัด-9,900,000-24,900,000-51,000,000-70,200,000-90,300,000
ผลงานทุน5,000,0003,000,0002,000,000--
การจ่ายเงินปันผล-----
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน94,100,000128,100,000212,000,000121,800,000110,700,000
เพิ่มขึ้นเงินสดสุทธิสำหรับงวด1,014,64010,802,82217,449,01419,636,84522,293,188
เงินสดต้นงวด-1,014,64011,817,46329,266,47748,903,322
เงินสด ณ วันสิ้นงวด1,014,64011,817,46329,266,47748,903,32271,196,510

สรุป