SP38es

SPES ให้ patrolleros บรรจุและกำลังใจทั้งชายฝั่งพอร์ตและการรักษาความปลอดภัยแหล่งน้ำมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดลาตินอเมริกา